“ชัยนาท” เปิดศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างยั่งยืน

ข่าวการศึกษา

“ชัยนาท” เปิดศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างยั่งยืน

4 กระทรวงหลัก จับมือร่วมสนับสนุน ร.ร.วัฒนาชัยนาท จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชัยนาท ยกเป็นโมเดลต้นแบบบูรณาการแห่งแรกของประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงวัยทองตั้งแต่วัย 0-6 ปี สอดรับ พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

ดร. ศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 กล่าวถึง การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชัยนาทว่า ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีอำนาจในการประสานงาน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้เป็นไปตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบกับในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดชัยนาท มีศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2565 และได้รวบรวมผลงานเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับปฐมวัยในด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(สำหรับผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย(สำหรับครูผู้สอน) เพื่อเป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูและผู้สนใจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จึงได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์เครือข่ายการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชัยนาท” ในรูปแบบศูนย์เครือข่ายทางกายภาพขึ้น ที่ ร.ร.วัฒนาชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท และในรูปแบบศูนย์เครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (Public Facebook Group) เพื่อเป็นสถานที่และช่องทางในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 เป็นสถานที่และช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยของผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในพื้นที่ รวมถึงเป็นสถานที่และช่องทางในการประสานงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ข่าวการศึกษาวันนี้

“ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชัยนาท ถือเป็นแห่งแรกของประเทศ และเป็นโมเด็ลนำร่องในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ โดยได้ MOU ในระดับกระทรวงมี 4 กระทรวง ที่ร่วมกันขับเคลื่อน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลเรื่องการเรียนการสอน กระทรวงสาธารณสุข ดูแลด้านสุขภาพ กายและใจ กระทรวงมหาดไทยดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพ ทุกกระทรวงมีการแบ่งงานกันทำตามช่วงวัยต่างๆ แล้ว สำหรับกระบวนการดำเนินงานในอนาคต จะเพิ่มรายละเอียดให้เห็นภาพการจัดการทุกช่วงวัยเพิ่มขึ้น” ศึกษาธิการภาค 1 กล่าว

ด้านนายวินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชัยนาท เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้ทุกหน่วยงาน ติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเด็กปฐมวัย ทั้งนโยบาย ทิศทางการทำงาน ภาพรวม การขับเคลื่อนต่างๆ มาร่วมมาคุย ใครทำอะไรอยู่บ้าง อยากจะหนุนเสริมอะไรกัน จะต้องทำงานตามทิศทางอย่างไร หรือตัวแทนของทุกสังกัด มาพูดคุยกัน อาจจะเป็นรูปแบบการทดลอง การเรียนการสอน ให้เหมาะกับท้องถิ่นนั้นๆ จากนั้นเราก็จะมาดูว่า การจัดการเรียนการสอนนั้นมีพัฒนาการ หรือสัมฤทธิ์ผลเพียงใด แล้วมาประเมิน สร้างรูปแบบของแต่ละท้องถิ่น แต่ละโรงเรียน การพัฒนาการศึกษาจะชัดเจนขึ้นตามบริบทของพื้นที่ .

เราพยายามให้มีการพัฒนาด้วยกัน ยกระดับการศึกษาปฐมวัยให้ใกล้คุณภาพมากที่สุด เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย สอดคล้องภารกิจ ของ พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการปรับและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับเด็กเล็กและอนุบาลจากเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กวัย 0-6 ปี นั่นคือวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือการเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับต่อไป ถ้าร่างกายมีความพร้อมก็สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวินัย กล่าวอีกว่า เป้าหมายคืออยากเห็นอนาคตของประเทศไทย ภายใต้มือเด็กยุคใหม่ ที่เป็นเด็กพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดชีวิต เราไม่ต้องการเด็กฉลาดเฉพาะตอนเด็ก แต่ให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข

ด้านนางสุกัญญา ประเสริฐสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาชัยนาท กล่าวว่า ช่วงวัย 0-6 ปี ถือเป็นช่วงวัยทองของการสร้างพัฒนาการของเด็กและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดีที่สุด ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์ เริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์ การรับประทานอาหาร หลังคลอดเป็นอย่างไร ต่อเนื่องไปเพื่อก้าวสู่การศึกษาตามลำดับขั้นตามเจตนารมณ์ พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

ขณะเดียวกันทางโรงเรียนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกเป็นศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชัยนาท ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย อันเป็นผลมาจากกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นผลเชิงประจักษ์มายาวนาน บุคลากรครูมีความทุ่มเทการสอน เด็กได้รับการเรียนรู้พัฒนาการอย่างสนุกสนาน เกิดปัญญา สนุกกับการเรียนรู้ เป็นแนวทางที่เราทำมาตลอด ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาชัยนาท ซึ่งมีแนวทางการเรียนการสอนที่จะนำให้บุตรหลานชาวชัยนาทก้าวขึ้นสู่ประชาชนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบทันสมัย สร้างพัฒนาการทางสมองควบคู่ไปกับสติปัญญา

ปัจจุบันโรงเรียนวัฒนาชัยนาทมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเป็นดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ด้วยตรงกับเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหารและครูที่ได้ดำเนินงานในด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในวัยปฐมวัยด้วยการสอนแบบ Active learning นอกจากนั้นโรงเรียนยังเน้นได้เรื่อง Active teaching ที่ครูจะต้องพร้อมจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สนุกสนาน เพื่อพัฒนา EF ให้กับเด็กในช่วงวัยทอง 0-6 ปีนี้ ซึ่งที่โรงเรียนได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องก็ปรากฏผลเป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถประเมินผลได้ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม มีคะแนนโอเน็ตไม่น้อยกว่า 50 ในทุกวิชา